PROTECCIÓ DE DADES:

De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), les dades subministrades per l’usuari quedaran incorporades en fitxers automatitzats, els quals seran processats exclusivament per a la finalitat descrita, segons s’especifiqui a la llegenda adjunta a cada formulari. Les dades que es recolliran a través dels formularis corresponents només contindran els camps imprescindibles per a poder prestar el servei o la informació requerida per l’usuari. Les dades de caràcter personal seran tractades amb el grau de protecció adequat, segons el Reial Decret 994/1999 d’11 de juny, i es prendran les mesures de seguretat necessàries per a evitar-ne l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat per part de tercers que les puguin utilitzar per a finalitats diferents per a les quals han estat sol·licitades a l’usuari. Com a únic responsable del fitxer, AADIMATIQ es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les, i adoptarà les mesures necessàries per a evitar-ne l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia.

Finalment, l’usuari podrà exercir els seus drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació en compliment del que s’estableix a la LOPD, o bé per a qualsevol consulta o comentari personal sobre això, mitjançant l’enviament d’una notificació per correu a l’adreça indicada més amunt o personalment, sense que en cap cas aquest servei no suposi cap contraprestació.

Així mateix, en compliment de l’article 21 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, AADIMATIQ no enviarà per correu electrònic comunicacions publicitàries que no hagin estat autoritzades pels usuaris. Quan AADIMATIQ disposi del consentiment exprés del destinatari de rebre comunicació comercial mitjançant correu electrònic, la paraula publicitat apareixerà a l’inici del missatge.