OBJECTE

La present pàgina web ha estat dissenyada per donar a conèixer i permetre l’accés al públic a la informació relativa als continguts mercantils, activitats i productes oferts per AADIMATIQ. A més es possibilita l’accés a d’altres informacions, productes i serveis d’entitats diferents de la d’AADIMATIQ, així com aquelles que són accessibles a través dels enllaços i les connexions existents. AADIMATIQ es reserva el dret de modificar la present política sota el seu criteri.

CONTINGUTS:

Tots els continguts facilitats en aquest web han estat elaborats amb informació procedent tant de fonts internes d’AADIMATIQ com de fonts externes a la pròpia companyia, motiu pel qual AADIMATIQ no es fa responsable de la possible falta d’actualització o inexactitud de la informació que pertany a aquestes fonts externes, i respon únicament d’aquells continguts provinents directament de les seves fonts internes i degudament identificats amb el seu copyright. Per això, abans de prendre cap decisió o realitzar cap acció, AADIMATIQ recomana a l’usuari la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

Es facilita a través d’aquest web informació sobre serveis destinats a coneixement públic que en tot cas estaran subjectes als termes i les condicions expressament detallats en cada moment i que són accessibles des d’aquesta pàgina web, els quals estaran subjectes a les diferents disposicions legals que es puguin aplicar.

ACCÉS I ÚS:

Tant l’accés a aquesta pàgina web com l’ús que es pugui fer de la informació i els continguts que hi estiguin inclosos serà de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi.

Les condicions d’accés a aquest web estaran supeditades a la legalitat vigent i els principis de la bona fe i l’ús lícit per part de l’usuari, i queda prohibit amb caràcter general qualsevol tipus d’actuació en perjudici d’AADIMATIQ o de tercers.

Es considerarà terminantment prohibit l’ús de la present pàgina web amb fins il·legals o no autoritzats.

RESPONSABILITAT:

AADIMATIQ no es fa responsable sota cap concepte de cap tipus de dany que poguessin ocasionar els usuaris a la present pàgina web, o a qualsevol altra, pel seu ús il·legal o indegut, o dels continguts i informacions accessibles o facilitades a través de la pàgina.

SERVEI:

AADIMATIQ es reserva el dret de suspendre l’accés a la seva pàgina web, sense previ avís, de forma discrecional i temporal, per raons tècniques o de qualsevol altra índole, i així mateix podrà modificar unilateralment tant les condicions d’accés com la totalitat o part dels continguts inclosos.

ENLLAÇOS A PÀGINES DE TERCERS:

Els enllaços en aquesta àrea li permetran deixar el lloc web d’AADIMATIQ. Els llocs web enllaçats no estan controlats per AADIMATIQ, que no es fa responsable dels continguts de cap enllaç, ni de cap enllaç que es trobi en qualsevol lloc web enllaçat, ni de cap canvi o actualització d’aquests llocs web. AADIMATIQ no es fa responsable d’actes de difusió per web o qualsevol altra forma de transmissió realitzada des de qualsevol lloc web enllaçat. AADIMATIQ només li està proporcionant aquests enllaços per a la seva comoditat i aprofitament, i la inclusió de qualsevol enllaç no implica l’aprovació del lloc web per part d’AADIMATIQ.

AADIMATIQ informa que la funció dels enllaços que apareixen a les seves pàgines és exclusivament la d’informar l’usuari de l’existència d’altres fonts d’informació sobre la matèria a Internet, on podrà ampliar les dades ofertes en aquest web. Aquests enllaços no suposen un suggeriment, invitació o recomanació per a la visita dels llocs web de destí, i per això AADIMATIQ no serà responsable del resultat obtingut a través d’aquests enllaços.

GENERALS:

Per a qualsevol qüestió litigiosa o que incumbeixi a la pàgina web d’AADIMATIQ, s’aplicarà la legislació espanyola, i seran competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l’ús d’aquesta pàgina web els jutjats i tribunals del domicili de l’usuari, i els de Barcelona en el supòsit que resideixi fora del territori de l’Estat espanyol.

L’accés a la pàgina web d’AADIMATIQ implica l’acceptació de totes les condicions expressades anteriorment.